Trang nhất » Tin Tức » Văn bản chỉ đạo chuyên môn

This is an example of a HTML caption with a link.

hướng dẫn quy trình đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh.

Chủ nhật - 27/11/2016 21:56
 
UBND TỈNH LÀO CAI
SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ
Số: 418/SKHCN-QLCNg
V/v hướng dẫn quy trình đề nghị
xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở
và cấp tỉnh.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lào Cai, ngày 06 tháng 10 năm 2015
 
 
Kính gửi:  
  - Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy;
  - Văn phòng: TU, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
  - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
  - Các Trường Chuyên nghiệp thuộc tỉnh;
  - UBND các huyện,  thành phố;
  - Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 
Thực hiện Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Lào Cai ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Để giúp các cấp, các ngành, các doanh nghiệp xét và đề nghị công nhận sáng kiến ở cấp tỉnh và cấp cơ sở được thuận lợi, hiệu quả và  theo đúng quy định nêu trên, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan Thường trực Hội đồng Sáng kiến tỉnh) hướng dẫn quy trình đề nghị xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở và cấp tỉnh, cụ thể như sau:
1. Quy trình đăng ký sáng kiến
Thực hiện theo quy định tại Quyết định 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Văn bản được đăng tải toàn văn trên Cổng thông tin điện tử của sở KH&CN tại địa chỉ: http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn hoặc liên hệ lấy tại Phòng QL Chuyên ngành - Sở KH&CN. ĐT: 0203 820 586.
- Việc nộp hồ sơ đăng ký sáng kiến cấp tỉnh thực hiện theo nguyên tắc sau:
+ Cá nhân đang công tác, làm việc tại các tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh có sáng kiến đề nghị cấp tỉnh công nhận không nộp Hồ sơ trực tiếp với Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh mà phải thông qua và được Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở công nhận.
+ Trường hợp các nhân là người lao động tự do: Hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến cấp tỉnh nộp trực tiếp về Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh và trong báo cáo tóm tắt hiệu quả sáng kiến phải có xác nhận của cấp chính quyền địa phương.
- Các bước thực hiện việc đăng ký sáng kiến:
Bước 1: Cá nhân có sáng kiến đề nghị công nhận gửi Hồ sơ đăng ký sáng kiến về Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở.
Bước 2: Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở  tiếp nhận, xem xét  Hồ sơ công nhận sáng kiến:
+ Tổ chức xét, công nhận sáng kiến;
+ Trình thủ trưởng đơn vị Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở.
Bước 3: Đối với sáng kiến cấp cơ sở đủ điều kiện công nhận sáng kiến cấp tỉnh, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở hướng dẫn tác giả sáng kiến hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 4: Cơ quan, đơn vị lập và gửi hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh lên Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh (Sở Khoa học và Công nghệ).   
2. Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến ở các cấp
*) Hồ sơ đăng ký sáng kiến gồm:
- Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến (có mẫu gửi kèm theo) và có thể lấy bản điện tử tại địa chỉ: http://laocai.gov.vn/sites/sokhcn hoặc lấy tại Phòng QL Chuyên ngành - Sở KH&CN.
- Giấy ủy quyền của tác giả trong trường hợp tác giả sáng kiến ủy quyền cho người khác đứng tên đăng ký sáng kiến;
- Báo cáo tóm tắt hiệu quả của sáng kiến phải so sánh được lợi ích thu được trước và sau khi áp dụng sáng kiến để nêu bật được hiệu quả áp dụng sáng kiến (có mẫu gửi kèm theo) và các tài liệu, giấy tờ liên quan về sản phẩm và lợi ích thiết thực của sáng kiến; hoặc các giấy tờ khác (nếu có);
- Đối với Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến cấp tỉnh cần thêm: Quyết định công nhận sáng kiến cấp cơ sở và Tờ trình của cơ quan, đơn vị đề nghị Hội đồng sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận cho các cá nhân của đơn vị;
- Ý kiến phản biện của chuyên gia (nếu có).
*) Đối với trường hợp đặc cách công nhận sáng kiến (quy định tại Điều 6 Quyết định 04/2014/QĐ-UBND), hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến gồm:
- Đơn đề nghị công nhận sáng kiến (có mẫu gửi kèm theo);
- Bản phô tô:
+ Kết quả nghiệm thu, đánh giá của Hội đồng chuyên môn đối với giải pháp là đề tài, dự án, Luận án Tiến sỹ;
+ Tài liệu, giấy tờ chứng minh kết quả đạt giải đối với các giải pháp đạt giải trong các Hội thi, Cuộc Thi, Giải thưởng khoa học công nghệ, văn học, nghệ thuật, Báo chí,...;
+ Bằng Lao động sáng tạo đối với giải pháp đề nghị đã được cấp Bằng Lao động sáng tạo.
3. Số lượng hồ sơ, nơi nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến
- Đối với sáng kiến cấp cơ sở: Hồ sơ xét, công nhận sáng kiến được lập thành 01 bộ gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở;
- Đối với sáng kiến cấp tỉnh: Hồ sơ gửi về Sở KH&CN (Tầng 6, Khối 7, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, Tp Lào Cai) và gửi bản mềm theo địa Email: qlchuyennganhkhlc@gmail.com.
4. Thời gian tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công nhận sáng kiến
- Cấp cơ sở: Do cơ sở quyết định để đảm bảo cho việc công nhận các danh hiệu thi đua hàng năm cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Cấp tỉnh: Thời gian tiếp nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến 2 đợt:
+ Đợt 1 từ ngày  01/6 đến ngày 15/7 hàng năm;
+ Đợt 2 từ ngày 01/12 hàng năm đến ngày 15/01 năm sau.
Rất mong các Quý cơ quan phối hợp thực hiện, trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc xin liên hệ: Phòng Quản lý chuyên ngành - ĐT: 0203 820586; Fax: 020 3824898./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT; QLCNg.
GIÁM ĐỐC
 
(Đã kí)
 
 
Phạm Thị Hồng Loan
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 
ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi:…………………………………………………………………………...
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
Số TT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú), số điện thoại; Email Chức danh Trình độ chuyên môn Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả) (nếu có)
             
             
Là tác giả (các đồng tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến:………………
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến):…………………………………………………………………………………….
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến:…………………………………………………………
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử, (ghi ngày nào sớm hơn)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Mô tả nội dung/ bản chất sáng kiến:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Tính mới, tính sáng tạo, điểm khác biệt của sáng kiến:………………………………
- Khả năng áp dụng của sáng kiến:………………………………………………………
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
            - Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:…………………………
…………………………………………………………………………………............................................................................................................................................
            - Đánh giá lợi ích/hiệu quả thu được hoặc dự kiến có thể thu được so với trước và sau khi áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả:……………………………
+ Hiệu quả kinh tế:…………………………………………………………
+ Hiệu quả xã hội:……………………………………………………………
+ Hiệu quả trong công tác chuyên môn, công tác quản lý:.............................
………………………………………………………………………………………
            - Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được so với trước và sau khi áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
            - Danh sách ngững người tham gia áp dung sáng kiến lần đầu (nếu có):
Stt Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh Nơi công tác (hoặc nơi thường trú) Chức danh Trình độ chuyên môn Nội dung công việc hỗ trợ
             
             
 
Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                 ……, ngày……tháng……năm
                                                                                                       Người nộp đơn
                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 
 

BÁO CÁO TÓM TẮT HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN
 
Tên sáng kiến:…………………………………………………………………….
Mã số: ……………. (do thường trực HĐSK tỉnh ghi)
 
1. Tình trạng giải pháp đã biết:
- Mô tả ngắn gọn giải pháp đã biết:…………………………………………
- Ưu khuyết điểm của giải pháp đã, đang được áp dụng tại cơ quan, đơn vị:……………………….....................................................................................................
2. Nội dung giải pháp đề nghị công nhận là sáng kiến:
- Mục đích của giải pháp:………………………………………………………
- Mô tả chi tiết nội dung/bản chất của giải pháp:
………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
- Những điểm khác biệt, tính mới của giải pháp so với giải pháp đã, đang được áp dụng:………………………………………………………………………………….
3. Khả năng áp dụng của giải pháp:
- Trình bày về khả năng áp dụng vào thực tế của giải pháp tạo ra, có thể áp dụng cho những đối tượng nào, cơ quan, tổ chức nào:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
4. Hiệu quả, lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng giải pháp so với trước và sau khi áp dụng sáng kiến:
- Theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã áp dụng sáng kiến (nếu có):
- Theo ý kiến của tác giả sáng kiến:
+ Trước khi áp dụng sáng kiến:…………………………….................................
+ Hiệu quả sau khi áp dụng Sáng kiến:
Hiệu quả kinh tế:………………………………………………………………….
Hiệu quả xã hội:…………………………………………………………………..
Hiệu quả trong công tác chuyên môn, công tác quản lý:.........................................
………………………………………………………………………………
5. Những người tham gia tổ chức áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
………………………………………………………………………………
6. Tài liệu kèm theo gồm:
- Bản vẽ, sơ đồ … (bản)
- Bản tính toán … (bản)
- Các tài liệu khác … (bản).
XÁC NHẬN CẤP CÓ THẨM QUYỀN                                    …..Ngày… tháng …. năm 20…
                                                                                               Người báo cáo
                                                                                              (Ký ghi rõ họ tên)

Nguồn tin: Trường THCS Hoàng Hoa Thám - Tp. Lào Cai

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết